CUPRA

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 'Tankjewel actie', hierna de "Actie" genoemd.

De actie wordt georganiseerd door Raes Autogroep, met maatschappelijk adres te Zandvoordestraat 442, 8400 Oostende ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0422.662.256, hierna de "Organisator" genoemd.

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de actie en op het actieverloop. Het loutere feit van deelname aan de actie impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer.


Artikel 2. Duur

De actie start op 26/07/2022 en eindigt op 31/12/2022. De Organisator behoudt zich het recht voor om de actie te verlengen.


Artikel 3. Voorwaarden van deelname

Deelname aan de actie is voorbehouden aan de personen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Iedereen, inclusief alle voltijdse of deeltijdse werknemers van Raes Autogroep (met een contract van bepaalde of onbepaalde duur) kunnen iemand aanbevelen en hiervoor een aanbrengpremie ontvangen, met uitzondering van de directie en de HR-dienst van Raes Autogroep.  
 • De sollicitant dient zijn sollicitatie in te dienen op https://jobs.raesautogroep.be/nl. In het veld "Een dikke tankjewel aan" vult hij de naam in van de persoon die hem doorverwezen heeft.
 • Eenmaal iemand reeds in het job-systeem zit op jobs.raesautogroep.be (m.a.w. dus reeds zijn sollicitatie heeft ingediend), is het achteraf niet meer mogelijk om een tankjewel-kaart te ontvangen.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de actie te kunnen deelnemen:

 • zijn of haar naam (voornaam en familienaam)
 • emailadres
 • Het adres en telefoonnummer

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de actie en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar via https://www.raesautogroep.be/wettelijke-bepalingen) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, acties, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link).

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.


Artikel 5. Verloop

Het mechanisme van deze actie verloopt als volgt:

 • De sollicitant dient zijn sollicitatie in te dienen op https://jobs.raesautogroep.be/nl. In het veld "Een dikke tankjewel aan" vult hij de naam in van de persoon die hem doorverwezen heeft.
 • Voor iedere nieuwe aangeworven werknemer, wordt slechts één aanbrengpremie uitgekeerd. Indien er meerdere eenzelfde personen aangebracht worden, zal het principe ‘first come, first serve’ gelden.
 • Er staat geen limiet op het aantal aanbrengpremies.
 • Iedere doorverwijzing moet wel in verband staan met een vacature, het is dus niet de bedoeling om at random personen door te verwijzen.
 • Wanneer de kandidaat niet in aanmerking komt voor een vacature, doch binnen een periode van 6 maanden, aangeworven wordt voor een andere vacature, zal de premie alsnog worden uitgekeerd.
 • Indien een kandidaat reeds in contact stond met Raes Autogroep (i.v.m. een vacature), kan er achteraf geen aanbrengpremie meer geclaimd worden.
 • Alle doorverwezen kandidaten zullen het standaard recruitment proces volgen.
 • Indien er sprake is van een geschil zal de HR Manager een beslissing nemen gebaseerd op de gegeven feiten.

Om geldig deel te nemen en dus de tankjewelkaart t.w.v. €750 BTWi dient de deelnemer het actie verloop correct te volgen.


Artikel 6. Betaling van de bonus

 • Indien de doorverwezen persoon succesvol blijkt te zijn, zal de persoon die deze aangebracht heeft, na 12 maanden tewerkstelling, beloond worden met een premie. 
 • Het recht op de bonus ontstaat slecht vanaf dat de medewerking binnen de onderneming een ononderbroken anciënniteit heeft van 1 jaar dienst.
 • De waarde van de tankkaart bedraagt €750 BTWi.
 • Deze zal uitgekeerd worden, twaalf volledige maanden na de opstart van de nieuwe medewerker. 
 • Alle openstaande vacatures komen in aanmerking. 
 • De premie zal worden uitbetaald in lokale valuta (Euro) en is onderhevig aan de normale belasting en sociale zekerheidsbijdragen. 
 • Bij vragen in verband met deze policy kan je steeds terecht bij HR. 


Artikel 8. Fraude en misbruik

Raes Autogroep houdt toezicht over het correcte verloop van de actie .

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, de actie manipuleren kunnen worden uitgesloten van deelname.

De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de actie uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit actiereglement of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 9. Communicatie

De winnaar van een prijs verleent de toestemming aan de Organisator om zijn of haar naam en/of beeld (per foto of video) te gebruiken in het kader van eventuele communicatie of promotie van de Organisator omtrent de actie (inclusief via socialemediakanalen).


Artikel 10. Aansprakelijkheid

De deelname aan de actie gebeurt geheel voor eigen risico van de deelnemer. De Organisator kan aldus geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou zijn opgelopen door een deelnemer omwille van de deelname aan de Wedstrijd en het ontvangen en/of gebruiken van of eventuele gebreken aan een prijs.

De Organisator kan bovendien geenszins verantwoordelijk gehouden worden voor enige technische mankementen, gebrek aan netwerkverbinding of een mislukte deelname.

Voorts behoudt de Organisator zich het recht voor om de actie , gedeeltelijk of in zijn geheel, te beëindigen, te wijzigen, uit te stellen, af te gelasten of te onderbreken wegens redenen van overmacht, omwille van andere oorzaken buiten de wil van de Organisator (zoals, doch niet beperkt tot, technische incidenten of defecten) of indien wettelijke redenen in een bepaalde jurisdictie de onderneming daar zouden toe dwingen. De Organisator zal in dat geval geen enkele aansprakelijkheid dragen en de deelnemers zullen geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.


Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Indien de deelname aan de actie vereist dat de deelnemer een inzending (beeld, geluid,...) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal vormen op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen zouden zijn in of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aanspraken van derden in dit verband.

De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de Organisator. De deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrecht), op dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan de Organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer.


Artikel 12. Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de actie terecht bij de Organisator op de volgende wijze:

via email op marketing@raesautogroep.be

De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de actie .


Artikel 13. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit actiereglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.


Artikel 14. Geschillen

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze actie of de interpretatie van dit actiereglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.


Artikel 15. Toepasselijk recht

Dit actiereglement is onderworpen aan het Belgisch recht.


Dit actiereglement dateert van 26/07/2022